ഇ-ബസ്: ഫോബ്സ് ഇന്ത്യ സെലിബ്രറ്റി ലിസ്റ്റ് – ന്യൂസ് 18

ഇ-ബസ്: ഫോബ്സ് ഇന്ത്യ സെലിബ്രറ്റി ലിസ്റ്റ് – ന്യൂസ് 18

സിഎൻഎൻ നാമം, ലോഗോ എന്നിവയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ®, 2016 കേബിൾ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് എൽപി, എൽ എൽ എൽ പി. എ ടൈം വാർണർ കമ്പനി. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം. സിഎൻഎൻ, സിഎൻഎൻ ലോഗോ അനുമതിയോടെ ദൃശ്യമാകുന്ന കേബിൾ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ, എൽപി എൽ എൽ പി പി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മാർക്കറ്റുകളാണ്. NEWS18.com ന്റെ ഭാഗമായോ അല്ലെങ്കിൽ CNN നാമത്തിന്റെയോ ലോഗോയുടെയോ ഉപയോഗം കേബിൾ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ബൌദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കില്ല. © പകർപ്പവകാശ നെറ്റ്വർക്ക് 18 മീഡിയ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് 2016. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം.