എൻഐടിടി ടെക്സ്റ്റിൽ 56 ശതമാനം പേരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു – 4,890 കോടി രൂപ

സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് ടൈപ്പുചെയ്യുക

സന്ദേശം

വിവരണം അഭ്യർത്ഥിത ഉറവിടം ഇനി ലഭ്യമല്ല, കൂടാതെ കൈമാറൽ വിലാസം അറിയപ്പെടുന്നില്ല.


അപ്പാച്ചെ ടോക്ക്കാറ്റ് / 8.0.33