നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങൾ: നീണ്ട ഫ്ലൂ സീസൺ – 41 ആക്ഷൻ വാർത്ത കൻസാസ് സിറ്റി

നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങൾ: നീണ്ട ഫ്ലൂ സീസൺ – 41 ആക്ഷൻ വാർത്ത കൻസാസ് സിറ്റി

41 ആക്ഷൻ വാർത്തകൾ

ലോഡിംഗ്…

41 ആക്ഷൻ വാർത്തകളിൽ നിന്ന് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണോ?

പ്രവർത്തിക്കുന്നു …

48 കി

ലോഡിംഗ്…

ലോഡിംഗ്…

പ്രവർത്തിക്കുന്നു …

ഇത് പിന്നീട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ചേർക്കാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക.

സൈൻ ഇൻ

28 കാഴ്ചകൾ

ഈ വീഡിയോ ലൈക്കുചെയ്യണോ?

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എണ്ണാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക.

സൈൻ ഇൻ

ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ?

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എണ്ണാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക.

സൈൻ ഇൻ

ലോഡിംഗ്…

ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്

ഇന്ററാക്ടീവ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ലോഡിംഗ്…

വീഡിയോ വാടകയ്ക്ക് നൽകുമ്പോൾ റേറ്റിംഗ് ലഭ്യം.

ഈ സവിശേഷത ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല. പിന്നീട് വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക.

ഏപ്രിൽ 15, 2019 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഫ്ലൂ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഫ്ലൂയിസുകളിൽ ഒന്നാണ്.

ലോഡിംഗ്…