ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണോ? ഇവിടെ പരിഹാരം – NewsBytes

ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണോ? ഇവിടെ പരിഹാരം – NewsBytes
അറിയിപ്പുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാം

ബ്രൌസർ പുഷ് അറിയിപ്പുകൾ പ്രാപ്തമാക്കുക

1

നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിലെ വെബ്സൈറ്റ് വിലാസം അടുത്തായുള്ള ലോക്ക് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിലെ വെബ്സൈറ്റ് വിലാസം അടുത്തായുള്ള ലോക്ക് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ടൂൾബാറിലെ Safari ഐക്കണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ മുൻഗണനകൾ തുറക്കുക.

|

2

സൈറ്റിനായി അറിയിപ്പ് പെർമിഷൻ സെലക്ഷൻ ഒരു ഡ്രോപ്ഡൗണിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും, സൈറ്റിന്റെ സൈറ്റുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡ്രോപ്ഡൗണിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിനായുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെർമിഷൻ സെലക്ഷൻ, സൈറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ തുറക്കുക ക്ലിക്കുചെയ്യുക, ‘അറിയിപ്പുകൾ’ ടാബിൽ തുറക്കുക, നിലവിലുള്ള എല്ലാ അറിയിപ്പുകളും നിങ്ങൾ കാണും.

|

3

അറിയിപ്പുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ ‘അറിയിപ്പുകൾ’ അനുമതിയിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കുക എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അറിയിപ്പുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ ‘അറിയിപ്പുകൾ’ അനുമതിയിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കുക എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അറിയിപ്പുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ അനുവദിക്കുക.