വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ലോകകപ്പിലെ ഗെയ്ൽ വെസ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ – സിബ്ബബ്സ് – ക്രിക്ബ്സ്

Cricbuzz