പോലീസ് അന്വേഷണം 2 BK- ൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സെമിറ്റിക് ആക്രമണം – സിബിഎസ് ന്യൂയോർക്ക്

സിബിഎസ് ന്യൂയോർക്ക്

要 稍后 再看 吗?

要 将此 影片 加入 播放 单单, 请先 登入.

പ്രവേശിക്കുക

发佈 日期: 2019 年 5 月 9 日

ബ്രൂക്ലിനിലെ മറ്റൊരു സെമിറ്റിക് ആക്രമണത്തിനിടെ സംശയിക്കുന്നയാളെ തിരയുന്നു. CBS2 ന്റെ നടാലീ ഡ്യൂഡ്രിഡ്ജിൽ വില്യംസ്ബർഗിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയതാണ്.