ഫ്ലോറിഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 10 യൂനിറ്റുകൾ കേസിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു

ഫ്ലോറിഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 10 യൂനിറ്റുകൾ കേസിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു

10 വാർത്തകൾ WTSP

പ്രവേശനം …

要 取消 訂閱 「10News WTSP」?

運作 中 …

10 കി

പ്രവേശനം …

പ്രവേശനം …

運作 中 …

要 稍后 再看 吗?

要 将此 影片 加入 播放 单单, 请先 登入.

പ്രവേശിക്കുക

收入 次数: 34 次

喜欢 是部 影片 吗?

നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശന കവാടം.

പ്രവേശിക്കുക

不 喜欢 这部 影片 吗?

നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശന കവാടം.

പ്രവേശിക്കുക

പ്രവേശനം …

文字 記錄 檔

無法 載入 互动 式 字幕.

പ്രവേശനം …

租 看 影片 後, 即可 使用 評分 功能.

目前 无法 使用 这項 功能, 请 稍后 再試 一次.

发佈 日期: 2019 年 6 月 4 日

കില്ലിൻ ഹെറോൺ ഫ്ലോറിഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദപഠനത്തിനുശേഷം ദിവസങ്ങൾക്കകം അവൾ കുപ്പികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. https://on.wtsp.com/2MsObE6

പ്രവേശനം …