മഷി റോയ് മരുന്നുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നതിന് ടെലിസ്കോഡ് നടത്തി 'റാണി സാവന്ത്'

മഷി റോയ് മരുന്നുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നതിന് ടെലിസ്കോഡ് നടത്തി 'റാണി സാവന്ത്'

സൽമാൻ ഖാൻ തന്റെ ഭാരതീയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ‘ഭാരത്’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. അവരിൽ ഒരാൾ മൗനി റോയി ആയിരുന്നു, കൂടാതെ നെറ്റ്ജിനുകൾ ‘അസാധാരണ’ രൂപം കൊണ്ട് സന്തോഷകരമല്ലായിരുന്നു. മൗനി നിങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയെന്ന് netizens അവകാശപ്പെട്ടു …