പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിരോധനം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയും – സ്കൈ ന്യൂസ് ഓസ്ട്രേലിയ

പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിരോധനം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയും – സ്കൈ ന്യൂസ് ഓസ്ട്രേലിയ

സ്കൈ ന്യൂസ് ഓസ്ട്രേലിയ

പ്രവേശനം …

സ്ക്വയർ ന്യൂസ് ഓസ്ട്രേലിയ “?

運作 中 …

പ്രവേശനം …

പ്രവേശനം …

運作 中 …

要 稍后 再看 吗?

要 将此 影片 加入 播放 单单, 请先 登入.

പ്രവേശിക്കുക

收看 将數: 75 次

喜欢 是部 影片 吗?

നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശന കവാടം.

പ്രവേശിക്കുക

不 喜欢 这部 影片 吗?

നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശന കവാടം.

പ്രവേശിക്കുക

പ്രവേശനം …

文字 記錄 檔

無法 載入 互动 式 字幕.

പ്രവേശനം …

租 看 影片 後, 即可 使用 評分 功能.

目前 无法 使用 这項 功能, 请 稍后 再試 一次.

发佈 日期: 2019 年 6 月 8 日

ബ്രിസ്ബേൻ ഡോക്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷനെ ഹോം ലബിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രവേശനം …